Algemene  Voorwaarden

Versie november 2021

 

Definiëring van begrippen
Boost leerondersteuning is het bedrijf van Marloes Philipsen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer: 84355719. De opdrachtgever is een ouder/ verzorger of een school/ stichting.

De opdracht is een individueel begeleidingstraject of een begeleidingstraject in kleinere groepjes.
Het begeleidingstraject is o.a. het intakegesprek, het observatieonderzoek, de begeleidingsmomenten zelf en het evaluatiegesprek. Eventuele tussentijdse evaluaties zijn hierin ook mogelijk.
Contact met school maakt ,indien nodig, deel uit van de begeleiding naoverleg met ouders.

Toepassing van algemene voorwaarden
2A. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met
Boost leerondersteuning.
2B. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2C. Boost leerondersteuning behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht of de uitvoering van de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Boost leerondersteuning de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder
dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van
de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Inspanningsverplichting
Boost leerondersteuning zal de door haar te leveren diensten naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen
wil zeggen dat Boost leerondersteuning niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de opdrachtgever of leerling gestelde doel.

Verplichtingen opdrachtgever
5A. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Boost leerondersteuning
overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals
vermeld in de offerte en/ of opdrachtbevestiging aan Boost leerondersteuning verschuldigd.
5B. Indien een leerling door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere leerling,
dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Boost leerondersteuning. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, wordt aan de
opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5C. Aan Boost leerondersteuning wordt volledige informatie en de medewerking verleend die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5D. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Boost leerondersteuning

Tarieven
Boost leerondersteuning is gerechtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/ haar ouders medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Facturen en betalingsvoorwaarden
7A.Het afgesproken bedrag voor Boost leerondersteuning en de door haar aanopdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Boost leerondersteuning steeds door

middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7B. Betalingen door de opdrachtgever dient steeds binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan betreffende een begeleidingstraject. Indien het een cursus of workshop betreft, dient het bedrag vooraf voldaan te zijn.
7C. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim.
7D. Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de eerste of tweede deelfactuur, dan is Boost leerondersteuning gerechtigd het volledige
bedrag op te eisen en het begeleidingstraject op te schorten totdat de betaling is voldaan. Dit zonder dat Boost leerondersteuning dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. Bovendien is Boost leerondersteuning in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
7E. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Boost leerondersteuning of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het
nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Boost leerondersteuning te maken (incasso- en andere
gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht om redenen die niet aan Boost leerondersteuning toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip
dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd/ verzet worden tot 24 uur van te voren. Afspraken die later worden afgezegd worden in rekening gebracht. Wanneer een begeleidingsmoment vanuit Boost leerondersteuning niet door kan gaan (bijv. door ziekte) worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
 •  
 • Duur en afsluiting van de verkregen opdracht
  9A. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
  9B. Indien niet akkoord dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken.
  9C. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht
  zoals lesmaterialen in welke vorm dan ook.
 •  
 • Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  10A. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden
  conform de bevestigde opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de
  wederpartij te worden bekend gemaakt.
  10B. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Boost leerondersteuning desalniettemin recht op betaling van het volledige, overeengekomen bedrag.
  10C. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
  10D. Boost leerondersteuning mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Boost leerondersteuning houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 •  
 • Aansprakelijkheid
  Boost leerondersteuning is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Er is slechts een inspanningsverplichting. (zie punt 4). Boost leerondersteuning is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Boost leerondersteuning.
 •  
 • Auteursrecht
  12A. Onderwijsmaterialen en trainingen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Boost leerondersteuning voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het
  eigendom van Boost leerondersteuning. Datzelfde geldt ook voor de door Boost leerondersteuning uit te brengen verslagen. Indien een school een
  verslag wil overnemen dient de school dit zelf overeen te komen met de desbetreffende ouder(s) en/ of voogd(den).
  12B. Alle informatie en materialen in begeleidingsmomenten of workshops is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Deze materialen en informatie mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  12C. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Boost leerondersteuning de lesstof en verstrekte informatie en materialen te gebruiken
  voor een eigen ontwikkelde cursus of training.
  12D. Op alle door Boost leerondersteuning ontwikkelde documenten en materialen rust van rechtswege het auteursrecht.
 •  
 • Privacy verklaring
  Boost leerondersteuning houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daarvoor toestemming is verleend of daaraan zwaarwegende
  juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Bijzondere bepalingen
Boost leerondersteuning behoudt zich het recht om leerlingen of cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de begeleiding of
training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk gemotiveerd worden medegedeeld aan de
opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Boost leerondersteuning.
14B. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
14C. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.