Privacy  Verklaring

Versie november 2021

Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ik heb daarom deze privacyverklaring opgesteld zodat ik u kan informeren over hoe ik met gegevens van u en uw kind(eren) omga.

Contactgegevens:

Marloes Philipsen

D’n Hof 28

5825 KZ Overloon

06-23128124

marloes@boostleerondersteuning.nl

www.boostleerondersteuning.nl

K.V.K. 84355719

Marloes Philipsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Boost leerondersteuning. Zij is voor vragen en opmerkingen te bereiken via marloes@boostleerondersteuning.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Boost leerondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– (Mobiel) telefoonnummer

– E-mailadres

– Groep van de leerling

– Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in het kennismakingsgesprek, in het intakeformulier, tijdens correspondentie of in telefoongesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Boost leerondersteuning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Medische gegevens

– Eventuele onderzoeksgegevens/ gegevens van ontwikkelingen op school

– Bijzonderheden in het gezin zoals het voorkomen van leerproblemen zoals dyslexie of ADHD

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Boost leerondersteuning ontvangt bovenstaande persoonsgegevens via het intakeformulier om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Boost leerondersteuning vraagt voorafgaand aan het aanbieden van haar diensten uitdrukkelijke toestemming om ingevulde en verstrekte persoonsgegevens te mogen bewaren en te gebruiken voor het voorbereiden en aanbieden van de begeleiding. Deze toestemming kan ten alle tijden in het geheel of in ten dele ingetrokken worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Boost leerondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om persoonlijke diensten te kunnen leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van uw betaling

– Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school, indien nodig, na toestemming van ouders.

– Het opstellen van adviezen voor begeleiding, indien nodig

– Boost leerondersteuning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hierboven heb beschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boost leerondersteuning neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boost leerondersteuning bewaart uw persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van de begeleidingsmomenten zal het dossier bewaard worden tot het einde van het volgend schooljaar. U kunt ten allen tijden vragen voor het eerder verwijderen van het gehele of delen van het dossier. Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van jaarafschriften, belastingaangiftes, jaaroverzichten en klantenbestand zullen 7 jaar digitaal vergrendeld bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boost leerondersteuning verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (na uw toestemming), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om de website zo optimaal mogelijk te laten werken worden cookies gebruikt.

Facebook

Ik gebruik cookies van Facebook en Instagram om te zien welke producten bekeken worden en welke advertenties ik het beste zou kunnen tonen. Deze cookies leggen informatie vast over de manier waarop je mijn website gebruikt. Hierdoor kan ik relevantere Facebook-advertenties inzetten aan de bezoekers van mijn website. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Cookies kun je uitschakelen of verwijderen. Dit doe je via je browserinstellingen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boost leerondersteuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marloes@boostleerondersteuning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Klachten

Boost leerondersteuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boost leerondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marloes@boostleerondersteuning.nl

Wijzigingen

Het is mogelijk dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen. Mocht dat tijdens het begeleidingstraject zijn dan zal ik u hiervan direct op de hoogte stellen. Bovenin zal de laatst gewijzigde datum staan.